Αρχική » Ψηφιακά βιβλία » Πνευματικά » Άσκηση Η Μητέρα του Αγιασμού
Δείτε το demo

Άσκηση Η Μητέρα του Αγιασμού

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Έκδοση:

Σύνοψη


Ἡ προσευχή, ἡ νηστεία καὶ αἱ λοιπαὶ μορφαὶ τῆς ἀσκήσεως εἶναι μὲν μέσα καὶ οὐχὶ σκοπός, πλὴν ὅμως εἶναι μέσα ἀπαραίτητα διὰ νὰ «ἐκκαθάρωμεν τὴν παλαιὰν ζύμην καὶ ἵνα ᾦμεν φύραμα νέον» (Α´ Κορ. 5,7), ὥστε «ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης… καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας» (Ἐφεσ. 4,22·24). Ὁ σκοπὸς τῆς ἐκδόσεως ταύτης εἶναι «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9), «τὸ φῶς» ὅπερ «ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν» (Ἰωάν. 1,5), νὰ ἐπιλάμψῃ καὶ εἰς τὴν ἀληθῶς ζοφερὰν ἡμῶν ἐποχήν. (Από τον πρόλογο του βιβλίου).

Στοιχεία


ISBN: 9786185314354
 Αριθμός σελίδων φυσικού βιβλίου160
Χρονολογία αρχικής έκδοσης: 1998
Σύνολο λέξεων:
Γλώσσα: Ελληνικά
Δομήreflowable
 ΠροστασίαDigital Watermark

Βιβλία του Εκδοτικού Οίκου

Scroll to Top